SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLA

MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE

 2023/ 2024- es tanévre

Sárbogárd, 2023. 09. 01.

Készítette:   Feketéné G. Bernadett                  Jóváhagyta:    

Munkaközösségünk tagjai:

Domjánné Dodonka Zita intézményvezető

Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna

Exnerné Pintér Nikoletta

Feketéné Geiger Bernadett

Goldberger Marcell

Horváth Réka

Kiss Márta (NOKS)

Kovács Lászlóné (NOKS)

Oláhné Bereczk Zsuzsanna

Simon Krisztián

Schmidt Lóránd

Szauer Viktória

Vörösné Bágyi Anita

+ Müller Péter (3 órában áttanít a MGÁI-ból)

Munkaközösségünk helyzete:

A 2023/2024-es tanévet 8 tanulócsoporttal indítjuk. Az oktató-nevelőmunkát 2 pedagógiai asszisztens segíti, akik a délelőtti tanórákon az 1. és a 2. osztályban segítik a differenciálás, illetve a személyre szabott oktatás megvalósulását. Az 1-2-3 osztály két napközis csoportot alkot. 4-5-6-7-8 osztály tanulóiból tevődik össze a tanulószoba. Lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. ( Szakkörök: sakk, rajz, dráma és énekkar, tánc, természetismeret, sportkör) egyéni- és BTMN-es fejlesztés.

A munkaközösség céljai és feladatai:

Pedagógiai munkánk középpontjában Pedagógia Programunk által meghatározott kiemelt feladatok állnak. Olyan készségek és a képességek fejlesztése a célunk, melyekkel a tanulók minél sikeresebben vehetnek részt az ismeretszerzésben és annak alkalmazásában. Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a differenciálást és a változatos munkaformák alkalmazását. Megalapozzuk a gyermekek tanulási szokásait, segítjük az egyéni képességeik kibontakozását. Idei tanévtől a természettudományos kompetencia fejlesztése is előtérbe kerül, mivel a tanévben ennek a területnek központi( digitális) mérése is elkezdődik. Szövegértés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése minden tantárgy (tanító és szaktanár) együttes fejlesztési feladata.

Tanév elején szintfelmérő méréseket végzünk (bemeneti mérés), majd az előző tanév anyagának alaposabb átismétlését a Tanév eleji dolgozat követi. Ezeken a méréseken elért tanulói eredményekre építjük- szükség esetén -az egyéni fejlesztési tervet tanulóra igazítva, 3 hónap intervallumra.

Tanév végén a fő tárgyakból szummatív mérést végzünk. 5.osztályos tanulóink magyar nyelv és irodalom tantárgyból, 6.osztályosok történelem tantárgyból, 7.osztályosaink német nyelvből ,8.osztályos tanulóink komplex természettudományokból tesznek tanév végén vizsgát. Az elért eredmények meghatározzák a következő tanév szakmai tervező munkáját.

Ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk az előző években bevezetett rendezvényeinket, ünnepeinket.

Diákjaink különféle iskolai, iskolán kívüli és levelezős versenyeken mérettethetik meg magukat.

A tanulók felzárkóztatásában, integrációjukban segítségünkre van fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász.

Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében hangsúlyt fektetünk az együttműködésre.

A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk fogadó órákon, szülői értekezleteken, a gyermekeik munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magatartásáról.

Minden iskolai megemlékezés, ünnepség és rendezvény kapuja nyitva áll a szülők előtt.

Főbb célkitűzéseink:

– biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása

– helyes tanulási módszerek megalapozása

– olvasóvá nevelés, szövegértés fejlesztése

– a tanulók motiválása, a tanulói munkamorál erősítése

– egészséges életmódra nevelés

-„életre nevelés”- praktikus, gyakorlati ismeretek

– a fogalmazási készség fejlesztése

– helyes viselkedési kultúra kialakítása

– környezettudatos magatartás fejlesztése

– a tanulók komplex személyiségének fejlesztése

– a tehetségek felismerése és fejlesztése

– esélyegyenlőség és egyéni bánásmód biztosítása

– a tanulók munkájának minőségi ellenőrzése( minden írásbeli munka- minden tantárgyból!)

– tanulmányi versenyek szervezése

– témahetek, témanapok megszervezése, projekthét megvalósítása

– a tanulók felkészítése a tanulmányi versenyekre

– kapcsolattartás a szülői házzal

– színházi előadások látogatása

-végzős tanulóink pályaválasztásának segítése, felvételi, beiskolázás bonyolítása

A nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni haladási ütemét, képességeiket. Segítjük a lemaradók felzárkóztatását, a tehetségek fejlődését.

Változatos, gazdag kulturális foglalkozások szervezésével hozzájárulunk a művelt, szabad idejét tartalmasan eltöltő tanulók neveléséhez.

Eseménynaptár

  Szeptember

IdőpontEseményFelelős
01.Tanévnyitó ünnepélyOláhné Bereczk Zsuzsanna-Simon Krisztián
04.-15.Szülői értekezletek  osztályfőnökök
10.Tanügyi dokumentumok megnyitása, tanmenetek leadásaosztályfőnökök
folyamatos Elektronikai hulladékgyűjtésosztályfőnökök
első tanítási órákBemeneti mérésekszaktanárok, oszt.főnökök
25.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség vezető
29.Magyar Diáksport napjaGoldberger Marcell
28.Népmese világnapjaSzauer Viktória
28.Őszi papírgyűjtés, Háztartási elektronikai hulladékHorváth Réka

  Október

01.Egyéni fejlesztési tervek leadási határidejeminden érintett
02.Zene világnapjaHorváth Réka
10.Állatok világnapjaSzauer Viktória,
06.Megemlékezés az Aradi vértanúkról osztálykeretbenfelsős osztályfőnökök
14.Családi NapHorváth Réka
17.Őszi nevelési értekezlet 14 órátólmindenki
20.Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról8. oszt
24.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség vezető
27.Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
 Őszi szünet: 10.30- tól 11.03-ig 
      November    
IdőpontEseményFelelős
06.Szünet utáni első tanítási nap 
13.Magyar nyelv napjaSzauer Viktória
29.Pályaorientációs nap( tanítás nélküli munkanap)Schmidt Lóránd Goldberger Marcell
16.Szépkiejtési verseny 1-2-3-4. osztályalsós osztályfőnökök
29.1. Advent- gyertyagyújtáshitoktatók
27.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség vezető

December

IdőpontEseményFelelős
08.2. Adventi gyertyagyújtáshitoktatók
15.3. Adventi gyertyagyújtáshitoktatók
22.4. Adventi gyertyagyújtáshitoktatók
06.Mikulás és játszóház osztályfőnökök
21.Karácsonyi ünnepség( 3 tanítási óra után)Szünet előtti utolsó tanítási napSzauer Viktória-Vörösné Bágyi Anita
18.Munkaközösségi értekezletmk vezető
 Téli szünet: 12.21-től 01.05-ig 

Január

IdőpontEseményFelelős
08. Szünet utáni első tanítási nap 
19.Első félév vége 
19.Félévi nevelőtestületi értekezlet 
23.A magyar kultúra napja 
26.Félévi értesítők kiosztásaosztályfőnökök

Február

IdőpontEseményFelelős
1-2.hétSzülői értekezletosztályfőnökök
16.Farsangosztályfőnökök
28.Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjaSimon Krisztián
26.Munkaközösségi értekezlet 

Március

IdőpontEseményFelelős
08.IskolahívogatóFeketéné G.B.
04.-08.Pénzügyi és vállalkozói témahétSchmidt Lóránd
13.Március 15-i ünnepségFné G. B.-Ené P.N.
18.Szépkiejtési verseny 5.-8. o.Szauer Viktória
21.A víz világnapjaSzauer V- Dr Kné Z.Zs.
25.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség vezető
28.Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Április

IdőpontEseményFelelős
08.Szünet utáni első tanítási nap 
folyamatosA tanulók fizikai állapotának felmérése- NetfitGoldberger Marcell
08-12.Digitális témahétSchmidt Lóránd
11.A költészet napjaSzauer Viktória
16.Holokauszt áldozatainak napjaSimon Krisztián
23.Szépíró verseny az alsó tagozaton1.2.3.4. o. osztályfőnökök
22.Föld világnapja megemlékezésDr.Krenczné Z.Zs.-Horváth Réka
29.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség vezető

Május

IdőpontEseményFelelős
1-2.hétSzülői értekezletosztályfőnökök
 Kompetencia-mérések a tanév során különböző időpontokbanGoldberger Marcell – Dr Krenczné Z. Zsuzsa
23.Tavaszi papírgyűjtésHorváth Réka
21.Olvasóverseny 1.-4-o.alsós osztályfőnökök
22.-23.1-4.o. szummatív mérésalsós osztályfőnökök
24.Gyermeknapi játszóházosztályfőnökök
28.Magyar nyelv és irodalom vizsga 5.o.Sz. V. V-né B.A.
29.Történelem vizsga 
30.Német vizsga 7.o.E-né P.N.
30.Komplex természettudományi vizsgaDr.Krenczné Z. Zs.- Schmidt L.- Simon K.
17.DÖK nap( tanítás nélküli munkanap)Horváth Réka
27.Munkaközösségi értekezletmunkaközösség-vezető

Június

IdőpontEseményFelelős
 Tanulmányi kirándulásokosztályfőnökök
07-09.Osztályozó vizsgák 
14. 16 óBemutató-délutánmindenki
17.Munkaközösségi értekezletmk vez.
21.Utolsó tanítási nap, tanévzáró értekezlet 
22. 9.óBallagás, Tanévzáró ünnepélyE-né P. N.
28.Tanévzáró értekezletmindenki