SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA

GYERMEK ÉS IFJUSÁGFÉDELEM MUNKATERVE

,,a gyermekvédelemben a legnagyobb eszme a prevenció. Megelőzni azt, hogy a fiatalkorú a

bűn lejtőjére tévedjen. A munka így könnyebb is, mert amikor a bűnbe belekóstol a fogékony

 gyermeklélek, már sokkal nehezebb feladat hárul azokra, akik mentőként jelentkeznek…”

Gegus Dániel

Jóváhagyta:

………………………………………………………………..                            …………………………………………………………………

         Tagintézmény vezető                                        Munkaközösség vezető

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót.

Törvényi háttér:

 • A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 • 1997. XXXI. Tv. (Gyvt) Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény

• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 • 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatásról. A törvény 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk gyermekvédelemnek: „A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység”.

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása.

A fiatalok életvitelével- életmódjával, szabadidejük hasznos eltöltésével, az ehhez kapcsolódó prevenciós munkával, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókkal való kiemelt foglalkozásban jelölhető meg. Az intézmény eredményes működéséhez elengedhetetlen mind a tanárok, mind a fiatalok részéről a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör. Az ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberre háruló igen nehéz feladat, hogy a híd szerepét betöltve közvetítsen pedagógus, diák és szülő között,, kölcsönös és őszinte bizalmat feltételezve és egymás személyiségi jogait a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva.

Iskolai gyermekvédelmi munka célja és feladata a 2023/2024-es tanévben.

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve, enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják, valamint gátolják. Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyik, kivétel nélkül odafigyelést igényel.

Célok:

• A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejlődésének előmozdítása, támogatása.

• Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme.

 • Jogaik érvényesülésének biztosítása.

• Hátrányos helyzet észrevétele.

• A veszélyeztetettség felderítése.

• A veszélyeztető okok feltárása.

• A veszélyeztető körülmények felszámolása vagy legalább csökkentése.

• A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a helyi támogatások rendszerében.

A gyermek- és ifjúságvédemi feladatok:

 • A tanulók személyes gondjainak feltárása, pedagógiai eszközökkel történő segítése.
 • Napközi otthon, tanulószoba működtetése.
 • Gyermekétkeztetés biztosítása, a szociális helyzettől való támogatása.
 • A hátrányos helyzet enyhítésére, a nehéz családi és anyagi helyzet jelzése.
 • A tanuló veszélyeztetett helyzetének javítása érdekében a családsegítő szolgálat és a gyámhivatal megkeresése.
 • Életmód-életvitel orientálása, különféle hasznos szabadidős tevékenységek ajánlása.
 • Különböző prevenciós előadások, rendezvények szervezése.
 • A továbbképzési lehetőségek kihasználása.
 • Előadások szervezése a fiatalokat érintő témakörökben.
 • Szabadidős tevékenységek ajánlása.
 • Rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása.
 • Egyéni és csoportos problémafeltáró beszélgetési lehetőségek szervezése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal.
 • Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel.
 • Kapcsolattartás az illetékes gyámhivatallal, a családsegítő szolgálattal.
 • Segítségnyújtás ahhoz, hogy a diákok egyéni problémáikhoz külső szakember segítségét igénybe vehessék.

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

 • A szociális hátrányok ellensúlyozására az önkormányzat és a tv. által előírt lehetőségekről tájékoztatjuk a szülőket.
 • A tanulók szociális hátrányainak felderítése, nyomon követése az osztályfőnök felelőssége. A szélsőségesen hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatokat egyezteti az ifjúságvédelmi felelőssel, aki a tanuló helyzetét szintén figyelemmel kíséri és jelzi a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé.

Egyéb tevékenységek a szociális hátrányok enyhítésére

 • Felzárkóztató, tehetséggondozó programok
 • Tehetséggondozás: verseny előkészítés
 • Rendőrségi előadók meghívása
 • Orvosi előadások, videofilmek az egészséges életmódról
 • Szükség esetén kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel
 • Pályaorientációs tevékenység
 • Pályázati lehetőségek kihasználása

Együttműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában:

A gyermekvédelmi feladatok végzését a gyermekvédelmi felelős koordinálja. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden pedagógus felelős. Az iskolán belüli együttműködések, illetve az iskolával kapcsolatban lévő társintézmények számára állandó tényezője kell legyen minden újabb beavatkozásnak az elsődleges jelzést adótól jövő és a feléje történő visszajelzés. Szükséges az eset kísérése, az aktuális változások számbavételével (pl. rendszeres családlátogatás, családgondozóval való kapcsolattartás). A beavatkozás egészét csak akkor tekinthetjük eredményesnek, ha a gyermek testi-lelki biztonsága, fejlődési szükségletei kielégítése helyreállt. Az iskolában végzett gyermekvédelmi munka eredményessége a szakmák közötti kooperáció hatékonyságától függ

Kapcsolattartás:

 Kapcsolattartás folyamatos:

 • osztályfőnökökkel

• területileg illetékes családgondozókkal

• az osztályfőnökök kapcsolata a szülőkkel (telefonon, írásban, szülő értekezletek keretében, családlátogatás keretében, szülő által személyes megkeresés során)

• gyermekorvossal 

• védőnővel, pszichológussal, pszichiáterrel

• Gyermekjóléti Központok munkatársaival és a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal,

 • Szakértői Bizottsággal

• Pedagógiai Szakszolgálatokkal

 • Helyi Rendőrkapitányság munkatársaival

• Városi Önkormányzattal

A gyermek és ifjúságvédelem programja, a 2023/2024-es tanévben

A gyermekvédelmi munkát nem lehet teljesen előre megtervezni. Ez abból adódik, hogy nem lehet tudni mennyi eljárás fog indulni a tanév közben. Ettől függetlenül szeptemberben felmérésre kerül, hogy hány fő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett gyermek van az  intézményünkben. A létszámuk évközben változhat, hiszen a nyilvántartásba vétel az önkormányzati, valamint a járási gyermekvédelmi határozatok alapján történik. Ebből is adódhat az, hogy évközben nőhet a felmerülő gondozások, a családlátogatások, az esetmegbeszélések, az adatszolgáltatások, stb., száma.

Állandó feladatok:

 • A gyermek és ifjúságvédelem munkatervének összeállítása, elfogadása.
 • Tankönyvtámogatás, étkezési támogatás, igazolások begyűjtése.
 • Tanulói nyilvántartások (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet), egyeztetések.
 • Igazolatlan hiányzások kimutatásának átbeszélése, vezetése havi bontásban folyamatos, minden hónap végén leadni a gyermek és ifjúságvédelmi felelős részére.
 •  Hiányzások következményeivel kapcsolatos tájékoztatás, figyelem felhívás, teendők.
 • Városi és az illetékes Gyermekjóléti és Családsegítő Központok Gyermekjogi Képviselő, egyéb gyermekvédelmi feladatokat ellátó központok címének, elérhetőségeinek kifüggesztése. Egyéb gyermekjóléti aktualitások nyilvánossá tétele, kifüggesztése.
 • Tantestületi értekezlet, munkaközösségi megbeszélés.
 • Félévi és év végi értekezleten szóbeli és írásbeli beszámoló készítése.
 • Statisztikák

Horváth Réka

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős